Exporta


¿Exportes Fruita?

Aquí trobareu algun dels links que us recomanem:

NiMf 15:

  • Es la Norma Internacional per mesures Fitosanitàries N° 15 que regula l’embalatge de fusta emprat al comerç internacional i que descriu les mesures fitosanitàries per reduir el risc d’introducció i/o dispersió de plagues relacionades amb l’embalatge de fusta.

Quins països requereixen:


  • Quantes marques son recomanables?
    • La marca ha d’estar col·locada sobre la unitat complerta i armada, preferiblement dues vegades als costats verticals oposats, on es pugui veure fàcilment.


  • Característiques de la marca

La marca ha de complir amb el següent:

  1. Forma: ha de ser quadrada o rectangular i el contingut, amb una línia vertical que separi el símbol de la IPPC dels codis de la marca. Les Línies que donin forma a la marca poden se continues o segmentades, els vèrtex podran ser arrodonits.
  2. Permanent i no transferible: la marca ha de romandre intacta durant el trajecte de l’embalatge i no es pot traspassar d’un embalatge a un altre. En aquest sentit no s’accepten ròtols de plàstic, etiquetes o marques similars.
  3. Llegible: tota la informació continguda a la marca s’ha de poder llegir clarament. Visible; la marca s’ha de col·locar visible a l’embalatge per tal de facilitar la verificació del compliment de la norma, preferentment a un lloc que no calgui moure l’embalatge.
  4. Color: els colors rojos i taronja s’haurien d’evitar, ja que s’empren per identificar mercaderia perilloses. Impressió: la marca ha d’estar impresa als embalatges de fusta amb pintura permanent o impressió tèrmica. No poden se dibuixades a ma.


Notes informatives


comunicaDO MARCA nimf15.pdf

MarcaT (Etiquetatge)

REGLAMENT D'EXECUCIÓ (UE) No 543/2011 DE LA COMISSIÓ de 7 de juny de 2011 per el que s'estableix les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) no 1234/2007 del Consell als sectors de fruites i hortalisses , i fruites i hortalisses transformades.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0543&from=ES


REGLAMENT DE EJECUCIÓN (UE) No 594/2013 DE LA COMISIÓN de 21 de junio de 2013 por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) no 543/2011 en lo que se refiere a las normas de comercialización del sector de las frutas y hortalizas y se corrige dicho Reglamento de Ejecución

https://boe.es/doue/2013/170/L00043-00059.pdf

REGLAMENT (UE) No 1169/2011 DEL PARLAMENT EUROPEU i DEL CONSSELL de 25 octubre de 2011 sobre la informació alimentària facilitada al consumidor i per la que es modifiquen els Reglaments (CE) no 1924/2006 y (CE) no 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consell, y por el que deroga la Directiva 87/250/CEE de la Comissió, la Directiva 90/496/CEE del Consell, la Directiva 1999/10/CE de la Comissió, la Directiva 2000/13/CE del Parlament Europeu i del Consell, les Directives 2002/67/CE, y 2008/5/CE de la Comissió, i el Reglament (CE) no 608/2004 de la Comissió (Text pertinent a efectes del EEE)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R1169&from=ESPer mes informació pots visitar aquest enllaç del Departament, d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/alimentacio/fruites-hortalisses/qualitat-fruites-hortalisses/etiquetatge/

Si aplica norma genèrica a l'etiquetatge, i es vol posar informació addicional s'ha de tenir en compte que la legislació que s'aplicarà serà la indicada a les normes CEPE-NU

CEPE-NU

La Comisión econòmica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE-NU) ha elaborat mes de 50 normes de qualitat per fruites freques, fruits secs i dessecats.

http://www.unece.org/trade/agr/standard/fresh/FFV-StandardsE.html

Folletos interpretatiove - OCDE

La OCDE elabora los folletos interpretativos de dichas normas

http://www.oecd.org/agriculture/fruit-vegetables/publications/brochures/